شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب