شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(OIEC)

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت(OIEC)